home kousen.nu klanten service winkelwagen

kousen voor de mooiste benen !

bestel informatie

bestel informatie

Webshop

Alle aanbiedingen gedaan door "Kousen voor de mooiste benen" zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Kousen.nu behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Alle prijzen en tarieven van Kousen.nu zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

Bestelling

Dat gaat heel eenvoudig. U bestelt met behulp van de shoppingcart / winkelwagentje en betaalt met een creditcard of bank/giro overschrijving. Alle producten die U bestelt kunt U terug vinden in het winkelwagentje. Hier kunt U een product weer verwijderen of aantallen veranderen. Als U er zeker van bent dat alle gegevens correct zijn ingevuld klik dan op de knop ''afrekenen'', U kunt dan naam en adres invullen en een betalings methode kiezen.

Bevestiging

Als U iets besteld heeft ontvangt U binnen 24 uur een bevestigings e-mail. Als U geen e-mail heeft ontvangen laat het ons dan even weten via service@kousen.nu

Betaling

Alle aankopen via Kousen.nu kunnen op 1 van de volgende wijzen betaald worden:
-iDEAL
-Bancontact
-met creditcard via Paypal aan mailorderservice.net
-bank- of giro overschrijving op rekening NL64INGB0004771850 van mailorderservice.net Hoorn, onder vermelding van het order nummer
-Vanuit het buitenland op IBAN: NL64INGB0004771850 BIC: INGBNL2A t.n.v. Mailorderservice.net Nederland.

Betalen op factuur is mogelijk maar pas als, op verzoek van Kousen.nu, U de bestelling uitdrukkelijk bevestigt. Tevens beoordelen wij uw kredietwaardigheid met behulp van onder meer kredietinformatiebureaus. Wij behouden ons het recht de betalingsmogelijkheid van het betalen op rekening voor bepaalde bestellingen niet te accepteren.

Verzending

"Kousen voor de mooiste benen" hanteert geen minimum bestel bedrag, iedereen is altijd welkom, of U nou 1 artikel bestelt of 10. We verzenden uitsluitend naar Belgie, Nederland en Luxemburg.

Leverings termijn

De leveringstermijn van onze producten bedraagt normaal gesproken ca 2-3 dagen. Indien wij een artikel niet voorradig hebben is de leverings termijn maximaal 30 dagen of anders met u overeen gekomen. Indien wij deze leverings termijn niet na kan komen zal we dit aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons per e-mail te melden, waarna wij het reeds door u betaalde bedrag binnen 7 werkdagen aan u terug zal betalen

Retourneren / Herroepingsrecht

Mocht u niet tevreden zijn over Uw aankoop dan kunt u het, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, altijd terug sturen. U ontvangt dan het volledige aankoop bedrag van ons terug.

Als u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw complete bestelling aan ons te melden, bv. schriftelijk per post, fax of e-mail. U kunt hiervoor gebruik maken van dit model formulier voor herroeping herroeping.txt of herroeping.pdf, maar bent hier toe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Te ruilen of te retourneren producten moeten ongedragen, onbeschadigd (inclusief labels) en, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking, met onze barcode binnen 14 dagen na uw melding bij ons retour zijn. Verzend kosten dient u zelf te betalen. Niet of onvoldoende gefrankeerde retour zendingen worden niet in ontvangst genomen.

Indien de geretourneerde artikelen gebruikt zijn voor andere redenen dan slechts passen, labels verwijderd zijn, beschadigd zijn of er duidelijke sporen van (verdergaand) gebruik zijn bent u aansprakelijk voor waardevermindering. Voor een eventuele waardevermindering krijgt u een rekening of zal verrekend worden met het terug te betalen bedrag.

Wij zullen onverwijld doch binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst de aankoop kosten, inclusief leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, terug betalen, doch niet eerder dan wij de goederen hebben ontvangen of dat U aantoont de goederen te hebben verzonden.

Indien U bestelling gedeeltlijk terug stuurt worden de leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht niet terug betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, betalen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel in stemt. Aan de terugbetaling zijn voor u geen kosten verbonden.

stuur retour zendingen aan:
mailorderservice.net
Poldermolen 2
1622 KP Hoorn
Nederland

Wij sturen u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw retourzending met daarin de vermelding van de geretourneerde artikelen en het terug te storten bedrag.

Indien wij ondanks zorgvuldige controle toch een verkeerd artikel hebben gestuurd verzoeken wij U dit ons zo spoedig mogelijk te melden en het artikel aan ons terug te sturen. Uiteraard vergoeden wij de door U gemaakte verzendkosten.

Garantie

Wij geven garantie op materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Deze garantie vormt geen beperking van de wettelijke garantie op verborgen gebreken en conformiteit. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen redelijke termijn aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail of per brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het factuur nummer. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. De garantie houdt in dat het artikel gerepareerd, vervangen of terugbetaald zal worden indien Nylonkousen.net bepaald heeft dat de garantie van toepassing is. op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden in de volgende gevallen:
  • als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
  • als de datum op de afleveringsbon is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
  • bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende wasvoorschriften)
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  • als de koper Nylonkousen.net niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek
  • als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

Opeisbaarheid

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Kousen.nu gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. In de volgende gevallen zult u van rechtswege in gebreke zijn en is het bedrag direct opeisbaar:
-indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald zijn of
-indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of
-indien u bewust onjuiste informatie hebt verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

Incasso Kosten

Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Kousen.nu het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Kousen.nu heeft onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht over het gehele verschuldigde bedrag rente aan u in rekening te brengen, volgens de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag van de totale voldoening. Bovendien komen alle te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De hoogte van de aan Nylonkousen.net verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten wordt bepaald op 18% van de hoofdsom, met een minimum van 49.50 Euro.

Eigendom

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Kousen.nu totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Kousen.nu zijn voldaan.


U kunt dit document met behulp van de standaard functies van Uw browser opslaan en / of afdrukken.


V.O.F. kousen.nu Handelsregister Hoorn nr.: 37117084.
Poldermolen 2 Hoorn (N-H), tel 0229-700231